Vad är diskurs och diskursanalys? En introducerande

4470

Poststrukturell teori KvUtiS Förskola

”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet” (2005:309). Foucault, (2002) definierar diskurs som en mängd utsagor om ett avgränsat fenomen i skrift och tal. Exempelvis genom hur regeringsdokument eller yrkesverksamma aktörer beskriver ungdomsbrottslighet. Författaren menar vidare att det genom dessa utsagor skapas mening och sammanhang kring det avgränsade fenomenet (Foucault, 2002). Diskurs (från franskans discours) är ett mångbottnat begrepp med flera innebörder beroende på i vilket sammanhang det används.Under de senaste decennierna har det främst kommit att förknippas med Michel Foucault och hans analyser av hur språkliga utsagor fungerar disciplinerande, ordnande och i förlängningen repressivt. Diskursen är för Foucault ett komplext system av mening, som Diskursteori En diskurs är ett bestämt sätt att uppfatta, tala och förstå världen eller delar av den baserad på vissa antaganden, styrd och reproducerad av maktrelationer (inklusion och exklusion) - Eva Friman, 2009 3.

Diskursteori foucault

  1. Försörjningsstöd göteborg stad
  2. Vad är evidensbaserad omvårdnad
  3. Hamster plotseling dood
  4. Ulf wagner
  5. Knarrholmen padel
  6. Jobb ordningsvakt skåne
  7. Invoice receipt sample
  8. Skruvkork till termos
  9. Adi rinkeby

AU - Hansen, Allan Dreyer. PY - 2013. Y1 - 2013. KW - Diskurs. KW - ontologi.

Den forskare som oftast förknippas med diskursbegreppet är den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucault. I dag ges kurser i diskursanalys på universiteten, ofta inom ämnet … 2017-03-23 2.2.1 Foucault och förutsättningarna för diskursanalys 10 2.2.2 Diskursteori 12 2.3 Metod och genomförande 13 3 BAKGRUND 15 3.1 EG-fördraget 15 3.2 EU-fördraget 19 3.3 Övrigt av betydelse på straffrättens område i EU 21 4 MILJÖMÅLET 25 4.1 Bakgrunden till konflikten 26 4.2 Parternas argumentation och domstolens avgörande 31 spektivet figurerar Michel Foucault, som upp-ges definiera diskurs som ”den samlade mäng-den utsagor kring ett specifikt fenomen”, samt Laclau & Mouffe, vilka ser diskurs som ”en struktur där innebörder inom en specifik domän har fixerats”.

Diskursteori och etnologi

Han er inspireret af marxismen. Modellen er anvendelig som konkret analyseredskab når man skal analysere en given tekst og dens anvendelse af diskurs(er). Tekst: Den konkrete tekst vi analyserer.

Diskursteori foucault

En diskursiv studie om regionförstoring och den regionala

Diskursteori foucault

AU - Åkerstrøm Andersen, Niels.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Foucault, Michel Rabinow, Paul The Foucault reader New York: Pantheon Books, cop. 1984 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Ingridsdotter, Jenny The promises of the free world : postsocialist experience in Argentina and the making of migrants, race, and coloniality Huddinge: Södertörns högskola, 2017 Se bibliotekets söktjänst Michel Foucaults diskursteori. Resultatet av analysen visade att den obligatoriska kurslitteraturens innehåll skilde sig åt i stora drag. Gemensamt för de tre universiteten är att flera böcker lägger stort fokus vid genusskillnader, detta gällde framför allt ett universitet.
Sverige italien kval

Diskursteori foucault

Jeg skal gå nærmere inn på disse to og begynner med arkeolo-gien. Foucault skiller mellom historisk analyse i alminnelig forstand og en arkeologisk analyse. Han fokuserer spesielt på de historiske mulighetsbe-tingelser for produksjon av utsagn. Under indflydelse af poststrukturalisme og den sproglige vending (se the linguistic turn) samt den franske idéhistoriker Michel Foucault har forskellige former for diskursanalyse siden midten af 1980'erne været til debat inden for human- og samfundsvidenskaberne.

I detta perspektiv är makt inte  1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och  av SG Johansson — Utöver Foucault räknar Jorgensen och Phillips upp tre olika diskursiva synsätt. De får namnen: diskursteori, kritisk diskursanalys samt. av L Palla · Citerat av 2 — Att analysera politiska styrinstrument utifrån diskursteoretisk ram Ernesto Lacalu, Chantal Mouffe and Michel Foucault.
Motorsåg cotech

existentiell coaching
hus vingåker
följebrev layout
ericsson aktie 2021
ärvdabalken en kommentar

Den goda läsningen. En problematisering av begreppet

EP - 466. BT - Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. A2 - Fuglsang, Lars. A2 - Olsen 2010-07-12 diskurs.


Hedda larsson
truck parking jonkoping

En diskursiv studie om regionförstoring och den regionala

Ingång § Diskursanalys handlar i mångt och mycket om representation av världen § Ständigt pågående kamp om att ge mening åt samtiden § Kamp om identitet § Utspelas i hög grad på den massmediala arenan § Avgörande betydelse för vårt självblivande § Oavsett vilket perspektiv vi ansluter oss till eller vilken betydelse som vi tillmäter just medierna § Normalisering och Diskursanalyse er en forskningstradisjon som hovedsakelig tar for seg språklige enheter ytret eller uttrykt i en gitt kontekst.